Volejte 602 232 109

Ochrana osobních údajů

Realitní kancelář se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Realitní kancelář prohlašuje, že údaje nezpracovává prostřednictvím zpracovatele a údaje jsou shromažďovány v zabezpečeném cloudovém uložišti realitní kanceláře.

Informace související se zpracováním osobních údajů klienta byly klientovy předány při podpisu zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy o úschově.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů realitní kanceláří

Správce osobních údajů

Společnost: Třeboňská realitní s.r.o.
IČO: 049 67 623
Adresa: Holičky 50, 379 01 Třeboň
Kontaktní osoba: Martin Švanda
E-mail: info@trebonskarealitni.cz
Tel: +420 602 232 109

Právní základ pro zpracování

Zprostředkovatelská smlouva, rezervační smlouva, kupní smlouva, smlouva o úschově.

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše zmíněných smluv.

Účel zpracování

Poskytování realitních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem. Klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých realitní kanceláři a souhlasí s tím, aby osobní údaje byly realitní kanceláří zpracovány. Realitní kancelář je oprávněna osobní údaje použít pro zpracování zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o úschově či jiných obdobných smluv souvisejících s převodem vlastnického práva, s převodem družstevního podílu v družstvu apod., pro své marketingové účely, poskytování třetím osobám v souvislosti s naplněním účelu uzavírané smlouvy. Klient souhlasí se zařazením svých osobních údajů do databáze realitní kanceláře a souhlasí se zasílám e-mailů na adresu sdělenou klientem. Realitní kancelář prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Realitní kancelář dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Příjemci osobních údajů

Český úřad zeměměřičský a katastrální, bytová družstva, dodavatelé služeb a energií souvisejících s danou nemovitostí

Advokátní kanceláře, bankovní instituce

Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou, dokud nebude písemně odvolán.

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – realitní kanceláře získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce – realitní kancelář bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – realitní kanceláře zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – realitní kancelář v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – realitní kanceláře či třetí strany, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – realitní kanceláří, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.